en
Witamy w Klastrze Spawalniczym KLASTAL Integracja i wzrost konkurencyjności branży
spawalniczej w Polsce wschodniej

Firmy

członkowskie

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Tytuł Projektu

drukuj drukuj

 

„Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” 
Numer i nazwa osi priorytetowej:  Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka
 Numer i nazwa działania: Działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar :Tworzenie i rozwój klastrów.
 
Czas  trwania projektu: 01.02. 2012 – 31.01.2015 
 

Zakres Projektu obejmuje realizację komplementarnych działań, które bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia głównego celu. Zakres ten obejmuje działania na rzecz rozwoju innowacyjnego spawalnictwa w Polsce Wschodniej i popularyzację marki „KLASTAL” jako synonimu wysokojakościowych usług spawania opartych na innowacyjnych technologiach. Służyć temu będą działania mające na celu wzmocnienie istniejącego porozumienia kooperacyjnego różnych aktorów życia gospodarczego związanych ze spawalnictwem oraz jego rozszerzenie o nowych członków i partnerów biznesowych, dzięki czemu nastąpi wzrost jakości spawalnictwa w Polsce Wschodniej, stanowiący podstawę do sprzęgnięcia go z branżami strategicznymi regionu i harmonijnego rozwoju Polski Wschodniej, tj.:

1. Zarządzanie projektem - osoby stanowiące obecny personel Wnioskodawcy, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami i zaplecze techniczno-merytoryczne .

2. Utworzenie i funkcjonowanie biura klastra - zatrudnienie personelu obsługującego biuro i koordynującego działania w ramach klastra, koszty utrzymania biura oraz wyposażenia.

3. Opracowanie dokumentów operacyjnych klastra - „Strategii rozwoju i współpracy Klastra”, „Strategii Marketingowej Klastra” oraz „Strategii monitoringu i ewaluacji”.

4. Promocja klastra i popularyzacja idei klasteringu,  w tym:

•          kampania promocyjno-informacyjna i promocja idei klasteringu (ulotki, foldery – łącznie 4000 szt., plakaty – 500 szt., publikacje w prasie – 6 szt., kampania internetowa/banerowa – 1 na kwartał);  zatrudnienie specjalisty ds. komunikacji i promocji który koordynował będzie zadania w tym zakresie;

•          Konferencje projektowe - organizacja 2 konferencji (inaugurującej i podsumowującej) otwartych, popularyzujących wiedzę o spawalnictwie, realizowanym projekcie oraz KS „KLASTAL”;

•          stworzenie i utrzymanie portalu informacyjno-komunikacyjnego klastra który będzie pełnił funkcję strony klastra oraz intranetu, w którym zbierane będą informacje i materiały dla członków, w ramach którego odbywać się będzie komunikacja pomiędzy członkami i poprzez który członkowie klastra uzyskają dostęp do funkcjonalności zakupywanego oprogramowania inżynierskiego.

5. Budowanie siły i potencjału klastra oraz konkurencyjności skupionych w nim przedsiębiorstw - zakup wyników badań, analiz, ekspertyz, technologii, know-how, w szczególności zlecenie przeprowadzenia badań i ekspertyz w zakresie:

•          zakup środków trwałych przeznaczonych do użytku na czas realizacji projektu oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu, w tym licencji oprogramowania,  serwera oraz zestawów komputerowych umożliwiających korzystanie z nich;

•          zlecenie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych na określone tematy badawcze wynikające z potrzeb branży/klastra;

•          zlecenie realizacji usług doradczych dla członków klastra na zgłoszone przez członków tematy  (m.in. doradztwo prawne, marketingowe, procesy certyfikacji, systemy jakości, nowoczesne metody zarządzania, oprogramowanie specjalistyczne, finansowanie inwestycji i b+r itp.).

6. Działania wspierające funkcjonowanie klastra, obejmujące działania lobbingowe na rzecz wprowadzenia do obowiązującego katalogu zawodów zawodu spawacza oraz zmierzające do precyzyjnego wskazania wymagań dotyczących wykształcenia i kompetencji kadr niezbędnych w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne technologie spawania oraz zlecenie opracowania analizy stanu i perspektyw rozwoju sektora oraz potrzeb kadrowych w następnych latach działalności członków klastra; podejmowanie tematyki potrzeby dostosowania kształcenia polskich spawaczy do wymagań europejskich podczas oficjalnych i nieoficjalnych spotkań członków klastra z podmiotami prawodawczymi, samorządem, przedstawicielami Ministerstwa Edukacji itp.  

7. Ekspansja i internacjonalizacja Klastra Spawalniczego „KLASTAL” na arenie krajowej i międzynarodowej,  w tym:

•          organizacja 4 seminariów informacyjno-konsultacyjnych na terenie Polski Wschodniej -  ogólnodostępne seminaria mające na celu prezentacje innowacyjnego spawalnictwa w Polsce Wschodniej, wymianę myśli technicznej w tym zakresie i promocję marki „KLASTAL”;

•          organizacja 6 spotkań kooperacyjnych na terenie Polski Wschodniej -  spotkania organizowane w różnych miejscowościach Polski Wschodniej, do uczestnictwa w których zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych firm stosujących technologie spawalnicze, potencjalni nowi członkowie klastra.

•          organizacja 3 zagranicznych misji gospodarczych - organizacja misji jako narzędzia kreowania zmian w spawalnictwie regionu przez bezpośrednie zapoznanie z osiągnięciami w tej branży w innych krajach i dobrymi praktykami w tym zakresie.

Dzięki realizacji Projektu, w tym nawiązaniu bliższych związków pomiędzy regionalnymi i zagranicznymi organizacjami, firmami i instytucjami, możliwe będzie zwiększenie inwestycji zewnętrznych w regionie oraz zmniejszanie dystansu dzielącego regiony wschodniej Polski od innych, wysoko rozwiniętych regionów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Polski.

 

Kto skorzysta dzięki realizacji projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia gospodarczego i społecznego na terenie Polski Wschodniej, co widoczne będzie w kilku aspektach.

Wzrost zaangażowania członków klastra we współpracę spowoduje podniesienie jej standardów wyznaczając wysokie parametry jakości życia gospodarczego regionu. Ich przejawem będzie np.  terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań płatniczych, polecanie stałym odbiorcom partnera z klastra, gdy w związku z jakimiś okolicznościami przedsiębiorstwo samo nie będzie mogło zrealizować zlecenia,  wybór kooperanta do większych prac spośród partnerów klastra. Zakładana w ramach realizacji projektu współpraca z branżami strategicznymi regionu przyczyni się również do przełożenia wysokich standardów współpracy na innych partnerów życia gospodarczego. Realizacja projektu przyniesie przede wszystkim wzrost zaufania pomiędzy członkami porozumienia przekładający się bezpośrednio na liczbę wspólnych działań na rzecz podniesienia konkurencyjności branży. Dodatkowo dokonujący się w wyniku realizacji projektu rozwój członków klastra należących do sektora MŚP traktowanych jak stymulatory  wzrostu gospodarczego regionu przełoży się na poprawę jakości życia gospodarczego Polski Wschodniej. Dywersyfikacja oferowanych usług spawalniczych i wzrost ich jakości dzięki rozszerzeniu oferty o innowacyjne technologie spawalnicze oraz wzrost renomy produktów i usług spawalniczych z Polski Wschodniej staną się magnesami przyciągającymi do Polski Wschodniej krajowy i zagraniczny kapitał, dynamizujący wzrost gospodarczy regionu.

 

Rozwój firm z branży spawalniczej przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy, co z kolei doprowadzi do łagodzenia napięć społecznych w województwach Polski Wschodniej, w której bezrobocie jest na najwyższym poziomie w skali kraju. W kontekście zatrudnienia w branży spawalniczej, związanej w dużym stopniu z wykonywaniem procesów technologicznych zdecydowanie niekorzystnie wpływających na środowisko pracy z uwagi na wysokie temperatury i niedostateczne możliwości kontrolowania procesów metalurgicznych i zjawisk fizyko-chemicznych, istotne jest, iż planowane w ramach realizacji projektu innowacyjne rozwiązania technologiczne zdecydowanie poprawią funkcjonowanie środowiska pracy spawacza i zmniejszą niekorzystny wpływ wykonywanego zawodu na zdrowie pracownika. Sam zawód zaś – w wyniku podejmowanych w ramach projektu działań eksponujących ogromne umiejętności i wiedzę spawacza legitymującego się międzynarodowymi certyfikatami potwierdzającymi jego umiejętności  – będzie cieszył się większym poważaniem w społeczeństwie.

Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych umożliwi również obniżenie negatywnego wpływu na środowisko i jakość pracy produktów finalnych, m.in. urządzeń spawalniczych czy maszyn budowlano-drogowych. Obniżenie poziomu hałasu oraz wibracji generowanych przez wymienione maszyny powszechnie wykorzystywane m.in. w licznych remontach drogowych, towarzyszących życiu przeciętnego mieszkańca regionu PW, przyczyni się zarówno do obniżenia negatywnego wpływu na środowisko, jak i zwiększenia komfortu życia.

Warto podkreślić również, że działania podejmowane w ramach projektu, przede wszystkim zaś wdrożenie komputerowego systemu modelowania i symulacji usług wykowywanych w innowacyjnych technologiach spawalniczych, składające się na know-how klastra, pozwoli członkom porozumienia generować w następnych latach funkcjonowania klastra kolejne bezpieczne dla środowiska i ludzi technologie produkcji spawalniczej.

 

W  ramach projektu utworzone zostało  biuro klastra zlokalizowane w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Stalowej Woli, z łatwym dojazdem dla wszystkich członków klastra, które jest obsługiwane przez 4 pracowników, w tym: Dyrektora Biura Klastra, Asystenta Dyrektora, Specjalistę ds. finansów, współpracy oraz Specjalistę ds. komunikacji i promocji. Dla Biura Klastra zostały zakupione 2 notebooki oraz zestaw komputerowy.

W ramach projektu opracowane zostały dokumenty operacyjne klastra tj.: „Strategia rozwoju i współpracy Klastra”, „Strategia marketingowa Klastra” oraz „System monitorowania i ewaluacji klastra”. Strategie są dostępne na stronie internetowej klastra.

W ramach projektu realizowana była i jest akcja promocyjno-informacyjna: został opracowany system identyfikacji wizualnej – logo klastra; opracowano, wydrukowano, dwujęzyczne polsko - angielskie materiały informacyjno-promocyjne (druk 4000 szt. pakietów materiałów inf.-prom., złożonych z broszury informacyjnej, ulotki; druk plakatów 500 szt.), które są dystrybułowane podczas spotkań, seminariów klastrowych, misji; ukazało się 6 publikacji w prasie branżowej spawalniczej  (2 publikacje w 2012 roku, 2 publikacje w 2013 roku, 2 publikacje w 2014 roku) oraz zamieszczono baner internetowy na portalu branżowym spawalniczym 120 dni w 2012 roku i 180 dni w 2013 roku oraz 180 dni w 2014 roku.

W ramach projektu odbyła się konferencja inaugurująca projekt, której celem było przybliżenie uczestnikom idei i celów funkcjonowania Klastra. Przewidziana jest konferencja na zakończenie projektu.

Na potrzeby członków klastra został zaprojektowany i utworzony dwujęzyczny (w j. polskim i j. angielskim)  portal internetowy www.klastal.org , regularnie aktualizowany i pozycjonowany, który ma charakter informacyjno-promocyjny. Portal ma również charakter edukacyjny, poprzez portal realizowany jest dostęp do zakupionych w ramach projektu 3 licencji oprogramowania inżynierskiego tj.: oprogramowania do symulacji spawania SYSWELD, programu do projektowania 3D – Solid Edge ST5 oraz programu do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu blachy – SigmaNest POWERPACK.

Licencje oprogramowania są dostępne dla każdego członka klastra dzięki zakupieniu w ramach realizacji projektu  notebooków – 10 szt. oraz serwera wraz ze stosownym oprogramowaniem, który umieszczony jest w biurze klastra.

W ramach realizacji projektu  przeprowadzono prace b+r na temat „Opracowanie technologii spawania konstrukcji ze stali różnoimiennych trudno spawalnych na przykładzie gat. 42CrMo4 z zastosowaniem urządzenia do obróbki termicznej”. Wynikiem podjętych prac będzie technologia, która stanie się know-how klastra, i zostanie poddana sprawdzeniu za pomocą oprogramowania.

W ramach projektu przeprowadzono  300 godzin indywidualnego doradztwa z tematyki zgłaszanej przez członków klastra, m.in. procesy certyfikacji, systemy jakości, nowoczesne metody zarządzania, oprogramowanie specjalistyczne, finansowanie inwestycji i b+r itp.

W ramach projektu eksperci przeprowadzili analizy i na ich podstawie opracowali raporty: „Potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji” i „Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej”. Raporty są dostępne na stronie internetowej klastra.

W ramach projektu zostały zorganizowane:  4 seminaria informacyjno – konsultacyjnych na terenie Polski Wschodniej w Mielcu, Działdowie, Stalowej Woli i Zamościu; 6 spotkań kooperacyjnych w różnych miejscowościach Polski Wschodniej tj. w Stalowej Woli, Biłgoraju, Krośnie, Rzeszowie, Kraśniku oraz w Przemyślu; 3 zagraniczne misje gospodarcze do Niemiec, do Hiszpanii i do Norwegii.

 

 

 

 

 

 

 

                        Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Ideo CMS Edito Powered by: