en
Witamy w Klastrze Spawalniczym KLASTAL Integracja i wzrost konkurencyjności branży
spawalniczej w Polsce wschodniej

Firmy

członkowskie

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Harmonogram

drukuj drukuj
Etapy/zadania Rok 2012
 

Kwartał 1


Luty - Kwiecień

Kwartał 2


Maj - Lipiec

Kwartał 3


Sierpień - Październik

Kwartał 4


Listopad - Styczeń

Etap I (01.02.2012 – 31.07.2012        
Zarządzanie projektem – koszty osobowe, bieżące    
Utworzenie i funkcjonowanie biura – koszty osobowe, bieżące      
Zakup zestawu komputerowego i notebooków (2 szt.) na potrzeby biura klastra      
Opracowanie dokumentów strategicznych klastra    
Materiały promocyjne i informacyjne (foldery, ulotki, plakaty)      
Publikacja prasowa wraz z kampanią banerową w internecie      
Tłumaczenia materiałów informacyjno - promocyjnych      
Konferencja inauguracyjna      
Projektowanie, tworzenie i obsługa portalu klastra      
Indywidualne doradztwo      
Seminarium informacyjno – konsultacyjne      
Etap II (01.08.2012 – 31.01.2013)        
Zarządzanie projektem  – koszty osobowe, bieżące    
Funkcjonowanie biura klastra, koszty bieżące    
Publikacja prasowa wraz z kampanią banerową w internecie i pozycjonowanie strony www    
Utrzymanie portalu klastra    
Zakup licencji  specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego      
Zakup notebooków z oprogramowaniem (10 szt.)      
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem      
Zlecenie realizacji prac badawczo – rozwojowych      
Indywidualne doradztwo    
Opracowanie raportu – potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji      
Seminarium informacyjno – konsultacyjne      
Spotkanie kooperacyjne      
Zagraniczna misja branżowa      

 

Harmonogram zadań na 2013 rok

I kwartał ( luty- kwiecień) 2013r.


1.    Kampania promocyjno-informacyjna i promocja idei klasteringu;
•    publikacje w prasie, kampania banerowa, aktywne pozycjonowanie strony

Cykliczne publikacje w prasie branżowej (2 publikacje/rok), usługi stałego pozycjonowania w internecie wraz z kampanią banerową (min. 120 dni w roku) na portalach branżowych.  


2.    Utrzymanie portalu informacyjno-komunikacyjnego


3.    Doradztwo w ramach realizowanego projektu ( 30h/kwartał)

Doradztwo z tematyki zgłaszanej przez członków klastra, m.in. procesy certyfikacji, doradztwo prawne, marketingowe, systemy jakości, nowoczesne metody zarządzania, oprogramowanie specjalistyczne, finansowanie inwestycji i b+r itp.; w wyniku doradztwa planuje się, że członkowie klastra podniosą wiedzę na tematy istotne dla ich rozwoju, w tym przygotowują się do procesów certyfikacyjnych, zdobędą wiedzę na temat możliwych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych czy badawczych czy nowoczesnych technik zarządzania itp. W wyniku prowadzonego doradztwa generowane będą nowe przedsięwzięcia i projekty. Zakłada się że dzięki doradztwu firmy nie posiadające certyfikatów jakości podejmą decyzję o ich wdrożeniu. Wdrożenie systemów jakości zdecydowanie poprawi funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku, usprawni również funkcjonujący w ramach porozumienia łańcuch kooperantów. Usługi doradcze zlecane będą ekspertom/instytucjom zewnętrznym.


4.    Przeprowadzenie badań – Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej

Działania wspierające aktywność klastra na polu zagadnień około-sektorowych, istotnych dla rozwoju jakości spawalnictwa w Polsce Wschodnie, w tym sporządzenie opracowania poświęconego sytuacji spawalnictwa w Polsce Wschodniej, nieistniejącego wśród nielicznych opracowań branżowych dostępnych na rynku. Obecnie podmioty skupione w KS „KLASTAL” dysponują jedynie czysto intuicyjną, operacyjną i niepotwierdzoną twardymi danymi wiedzą nt. sytuacji branży na terenie PW. Brak analizy ilościowej i jakościowej, wskazującej tendencje na regionalnym rynku spawalniczym, predyspozycje do specjalizacji branżowej w określonym kierunku itd. skutkuje brakiem analizy  możliwości, jakie kryją się z tych obszarach dla rozwoju przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze i jego przyszłych członków.
 Opracowany dokument będzie wskazywał na kierunki i działania priorytetowe dla branży spawalniczej oraz podmioty predestynowane do realizacji tych działań. Analiza branży dzięki zastosowanym metodom ilościowym i jakościowym dostarczającym szczegółowych danych nt. obecnej sytuacji w branży i wiarygodnych scenariuszy sytuacji, które mogą zajść w branży w najbliższym czasie, pozwoli wytyczyć kierunki działania skupionych wokół niej podmiotów.

5.    Spotkania kooperacyjne (ok. 5-godzinne; 1 na kwartał, min. 10 uczestników)

Drugie z sześciu spotkań kooperacyjnych ,które mją się odbywać w różnych miejscowościach Polski Wschodniej, do uczestnictwa w których zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych firm stosujących technologie spawalnicze, potencjalni nowi członkowie klastra. Spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone przez przedstawicieli klastra, w tym m.in. przedstawicieli PRz, RIGu, przedsiębiorstw skupionych w klastrze, w czasie których goście przedstawią problemy w bieżącej działalności, będą miały na celu zachęcić kolejne firmy do przystąpienia do klastra; służyć temu będzie zarówno wskazanie jego potencjału i korzyści płynących z funkcjonowania w jego ramach, jak i wspomniane warsztaty, w czasie których organizatorzy zaproponują konkretne rozwiązania problemów przedstawionych przez firmy.  


II kwartał ( maj-lipiec) 2013r.6.    Kampania promocyjno-informacyjna i promocja idei klasteringu;
•    system identyfikacji klastra, ulotki, foldery, plakaty 
•    publikacje w prasie, kampania banerowa, aktywne pozycjonowanie strony
•    tłumaczenia na języki obce materiałów promocyjnych i tekstów

Akcja promocyjno – informacyjna realizowana będzie przez cały okres trwania projektu.
Akcja promocyjno-informacyjna ma za cel operacyjny – krótkoterminowy – promocję KS „KLASTAL” oraz jego rosnącego potencjału, za cel długoterminowy natomiast popularyzację idei klasteringu i identyfikację nowych inicjatyw klastrowych, pozyskiwanie nowych członków KS „KLASTAL” oraz promocję marki produktów/usług spawalniczych w Polski Wschodniej.
Kampania trwająca przez cały okres realizacji projektu zakłada: opracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej Klastra (1 system), opracowanie, druk, dystrybucję i tłumaczenie na języki obce materiałów informacyjno-promocyjnych (druk 4000 szt. pakietów materiałów informacyjno – promocyjnych: 2000 szt. ulotek i 2000 szt. folderów; druk plakatów 500 szt.), cykliczne publikacje w prasie branżowej  (min. 5 publikacji – 1 publikacja na pół roku), usługi stałego pozycjonowania w internecie wraz z kampanią banerową (min. 120 dni w roku) na portalach branżowych.  

7.    Utrzymanie portalu informacyjno-komunikacyjnego


8.    Doradztwo w ramach realizowanego projektu ( 30h/kwartał)

9.    Spotkania kooperacyjne (ok. 5-godzinne; 1 na kwartał, min. 10 uczestników)III kwartał ( sierpień-październik) 2013r.


10.    Kampania promocyjno-informacyjna i promocja idei klasteringu;
•    publikacje w prasie, kampania banerowa, aktywne pozycjonowanie strony

11.    Utrzymanie portalu informacyjno-komunikacyjnego

12.    Doradztwo w ramach realizowanego projektu ( 30h/kwartał)


13.    Spotkania kooperacyjne (ok. 5-godzinne; 1 na kwartał, min. 10 uczestników)
IV kwartał ( listopad 2013 r.-styczeń 2014 r.)


14.    Kampania promocyjno-informacyjna i promocja idei klasteringu;
•    publikacje w prasie, kampania banerowa, aktywne pozycjonowanie strony

15.    Utrzymanie portalu informacyjno-komunikacyjnego

16.    Doradztwo w ramach realizowanego projektu ( 30h/kwartał)

17.    Seminarium informacyjno-konsultacyjne (6 godz., min. 30 uczestników, w tym 10 członków klastra)

Seminaria informacyjno-konsultacyjnych będą organizowane na terenie Polski Wschodniej, mają na celu prezentacje innowacyjnego spawalnictwa w Polsce Wschodniej, wymianę myśli technicznej w tym zakresie i promocję marki „KLASTAL”;
W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 seminaria  (łącznie min. 120 uczestników) z udziałem lokalnych/regionalnych firm spawalniczych, ich partnerów gospodarczych, a także przedstawicieli porozumień kooperacyjnych z innych branż (np. Dolina Lotnicza; klaster odlewniczy „COM-KAST”), z którymi KS „KLASTAL” przeprowadził już inicjujące rozmowy ws. nawiązania bliższej współpracy, które zaowocowały podpisaniem listów intencyjnych o współpracy,  i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z firmami spawalniczymi. Na 2 z planowanych seminariów będą podkreślane i wspierane aspekty środowiskowe istotne dla branży spawalniczej, ponieważ projekt ukierunkowany jest na wspieranie polityki ochrony środowiska.
 Celem seminariów będzie prezentacja na forum regionalnym i krajowym rosnącego m.in. dzięki realizacji projektu potencjału KS „KLASTAL”, a także potwierdzenie tezy nt. dominującej roli nowoczesnych technologii spawalnictwa w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm oferujących usługi/produkty tej branży oraz podstawie nawiązywania wartościowych relacji biznesowych z podmiotami reprezentującymi wysoko wymagające branże (m.in. przemysł elektromaszynowy) przyczyniającymi się do zrównoważonego i równomiernego rozwoju regionu (z uwagi na dominującą rolę spawalnictwa w branżach strategicznych wielu regionów, zwłaszcza Polski Wschodniej). W czasie seminariów zaproszeni prelegenci przedstawią również najnowsze osiągnięcia w spawalnictwie (m.in. w zakresie materiałów konstrukcyjnych, technologii spawania z uwzględnieniem metalurgii złącza spawanego, korzystnej struktury krystalicznej w strefach wpływu ciepła, rodzaju i własności materiałów dodatkowych do spawania, urządzeń spawalniczych, systemów sterowania i kontroli jakości złączy oraz konstrukcji spawanych), stanowiące podstawę do prowadzonych dyskusji panelowych nt. możliwości wykorzystania najnowocześniejszych osiągnięć prac badawczych w przedsiębiorstwach stosujących technologie spawalnicze, wymiany myśli technicznej itp.
Seminaria będą połączone z sesjami networkingowymi w czasie których nawiązywane będą relacje biznesowe z potencjalnymi partnerami handlowymi, a także z promocją klastra, mającą na celu popularyzację idei klasteringu w Polsce, w tym w Polsce Wschodniej, promowanie i pozyskiwanie nowych uczestników klastra, zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w branży spawalniczej, w tym przedsiębiorcami i jednostkami b+r, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii opracowywania i certyfikacji innowacyjnych technologii spawalniczych odpowiadających na zapotrzebowanie krajowych i zagranicznych klientów wytwarzających produkty objęte szczególnie restrykcyjnymi wymogami jakości.
   


18.    Misje branżowe w tym transport i zakwaterowanie uczestników (3 misje w czasie realizacji projektu, ok. 20 uczestników każda, ok. 4 dni każda, Hiszpania)


W ramach projektu zostaną zorganizowane 3 zagraniczne misje gospodarcze, do Hiszpanii, Niemiec i Skandynawii (łącznie ok. 60 uczestników), gdzie członkowie KLASTALA odwiedzą m.in. zagraniczne klastry w celu wymiany doświadczeń, zapoznania się z zakresem i sposobem działalności zagranicznych porozumień kooperacyjnych, zasad wewnętrznej kooperacji partnerów oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi, a także podpisanie listów intencyjnych o współpracy z zagranicznymi klastrami branżowymi.
Celem podróży będzie również poznanie stosowanych na zachodzie technologii spawania, obejrzenie parków maszynowych i zapleczy badawczo-rozwojowych firm stosujących nowoczesne technologie spawalnicze. Dodatkowo celem misji będzie nawiązanie kontaktów biznesowych poszczególnych członków klastra z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, w tym odbiorcami produktów finalnych lub wybranych usług spawalniczych, a także poznanie wymagań w zakresie niezbędnych do podjęcia współpracy handlowej z tamtejszymi firmami certyfikacji/uznań na określone usługi spawalnicze (w związku z działalnością w specjalnej, wysoko wymagającej branży, np. kolej szybkobieżna, lotnictwo).
 

Pliki do pobrania

Harmonogram zadań na 2014 rok

Etapy/zadania

Kwartał I

luty 2014 -

kwiecień 2014

Kwartał II

maj 2014 -

lipiec 2014

Kwartał III

sierpień 2014 - październik 2014

Kwartał IV

listopad 2014 - styczeń 2015

Etap VI (01.02.2014 - 31.07.2014)        
Zarządzanie projektem - koszty osobowe, bieżące x x    
Funkcjonowanie biura klastra - koszty osobowe i bieżące x x    
Publikacja prasowa wraz z kampanią banerową w internecie i pozycjonowanie strony www x x    
Utrzymanie portalu klastra x x    
Indywidualne doradztwo x x    
Spotkania kooperacyjne x x    
Zagraniczna misja branżowa do Skandynawii   x    
Etap VII (01.08.2014 - 31.01.2015)        
Zarządzanie projektem - koszty osobowe, bieżące     x x
Funkcjonowanie biura klastra, koszty bieżące     x x
Materiały promocyjne i informacyjne (foldery, plakaty, ulotki)     x  
Publikacja prasowa wraz z kampania banerową w internecie i pozycjonowanie strony www     x x
Tłumaczenie materiałów informacyjno - promocyjnych     x  
Organizacja konferencji podsumowującej       x
Utrzymanie portalu klastra     x x
Indywidualne doradztwo     x x
Seminarium informacyjno - konsultacyjne     x  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Ideo CMS Edito Powered by: