en
Witamy w Klastrze Spawalniczym KLASTAL Integracja i wzrost konkurencyjności branży
spawalniczej w Polsce wschodniej

Firmy

członkowskie

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Cel Projektu

drukuj drukuj

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej w Polsce Wschodniej poprzez dynamiczny rozwój Klastra Spawalniczego „KLASTAL”. 

 
Cel główny projektu jest zbieżny z Celem głównym Działania I.4 Promocja i współpraca - komponent współpraca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zdefiniowanym jako: „zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej”. 
 
Powołanie i rozwój powiązania kooperacyjnego funkcjonującego obecnie na terenie dwóch z pięciu województw Polski Wschodniej oraz dążność do sukcesywnego rozszerzania go o kolejnych członków z pozostałych województw Polski Wschodniej przyczyni się do realizacji celu strategicznego polityki rozwoju Polski Wschodniej, jakim jest wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej tego obszaru poprzez tworzenie silnych i długotrwałych więzi.  Projekt wpisuje się również w cel Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Aktualne skupienie w klastrze podmiotów z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej województw wschodnich m.in. poprzez działanie w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój przedsiębiorczości. Rozwijany w ramach realizacji projektu klaster skupiał będzie firmy z sektora MŚP, jednostki naukowe oraz IOB; wpisze się tym samym zarówno w wytyczone w ramach ww. celu głównego Działania I.4 „podejmowanie i umacnianie współpracy między podmiotami regionalnej nauki i gospodarki oraz samorządu terytorialnego w ramach sieci współpracy i inicjatyw klastrowych”, jak i w cel główny osi I PO RPW, tj. „stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy”. Podejmowane w ramach powołanego Klastra działania, mające na celu wspólne wypracowanie przez członków Klastra nowoczesnych rozwiązań technologicznych w spawalnictwie, sprzyjających osiągnięciu lepszej pozycji rynkowej firm skupionych w Klastrze i wzrostowi ich konkurencyjności, sprzyjał będzie poziomemu i pionowemu transferowi wiedzy, umożliwi również rozwój procesów innowacyjnych i poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Celami szczegółowymi (bezpośrednimi) związanymi z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami będzie:

 1. Utworzenie biura klastra funkcjonującego na podstawie wdrożonego w ramach projektu sprawnego systemu zarządzania  oraz opracowanych dokumentów strategicznych.
 2. Stworzenie i wykreowanie wspólnej silnej marki produktów spawalniczych z Polski Wschodniej. 
 3. Dywersyfikacja usług świadczonych przez firmy współtworzące Klaster, stworzenie podstaw do wdrażania nowych innowacyjnych produktów/usług, poprawy jakości i funkcjonalności produktów/usług istniejących, usprawnienia procesów produkcyjnych dzięki wykorzystaniu wyników prac b+r przeprowadzonych na zlecenie klastra.   
 4. Określenie stanu rozwoju i potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne technologie spawania poprzez zlecenie analiz i raportów. 
 5. Poprawa dostępu do finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej członków należących do Klastra. 
 6. Zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami i IOB.
 7. Nawiązanie i utrzymanie współpracy z partnerami z kraju i z zagranicy, w tym partnerami biznesowymi, innymi Klastrami oraz jednostkami B+R. 
 8. Identyfikacja aktualnych priorytetowych kierunków rozwoju branży spawalniczej w regionach Polski Wschodniej.
 9. Promocja Polski Wschodniej na arenie krajowej i międzynarodowej jako regionu dysponującego zaawansowanym technologicznie, nowoczesnym spawalnictwem.

Cel szczegółowy 1

będzie realizowany poprzez organizację i funkcjonowanie Biura Klastra, w tym zatrudnienie 4 osób (Dyrektora Biura Klastra, Asystenta Dyrektora, Specjalisty ds. finansów, współpracy oraz Specjalisty ds. komunikacji i promocji), a także opracowanie dokumentów, tj.: „Strategii rozwoju i współpracy Klastra”, „Strategii Marketingowej Klastra” oraz „Strategii monitoringu i ewaluacji”. Organizacja i funkcjonowanie Biura Klastra obejmie m.in. wynajęcie powierzchni biurowej, zakup środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, koszty związane z podróżami służbowymi, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych i teleinformatycznych. „Strategia rozwoju i współpracy Klastra”, będzie zawierała m.in. szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji wewnętrznej porozumienia kooperacyjnego i zasad współpracy członków oraz wizję i cele funkcjonowania powiązania w okresie min. 5 letnim; „Strategia monitoringu i ewaluacji Klastra” określi m.in. sposoby i narzędzia kontrolowania prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Klastra, identyfikacji zagrożeń w sprawnym działaniu porozumienia.

Cel szczegółowy 2

będzie zrealizowany dzięki opracowaniu „Strategii marketingowej klastra, w której wskazane zostaną m.in. analizy i dobór narzędzi marketingowych oraz promocyjnych do wykorzystania w rozwoju klastra, sposoby zbudowania silnej marki produktów spawalniczych z Polski Wschodniej, przekonania do niej odbiorców i utrwalenia jej w społecznej świadomości.

 

Cel ten będzie realizowany również przy okazji zaplanowanych w projekcie działań mających na celu m.in. przedstawienie i promocję potencjału Klastra Spawalniczego „KLASTAL” i pozyskanie jego nowych członków, tj. publikacje w prasie, internetową kampanię banerową oraz organizację spotkań kooperacyjnych (6), seminariów konsultacyjno – informacyjnych (4) i misji gospodarczych (3), gdzie pokazanie osiągnięć stricte merytorycznych klastra (np. opracowanie nowoczesnych technologii spawania dzięki podjętym pracom b+r czy dysponowanie oprogramowaniem umożliwiającym potwierdzenie ich powtarzalnej jakości przemysłowej) będzie nosiło znamiona popularyzacji spawalnictwa wschodniopolskiego jako innowacyjnego i konkurencyjnego na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Cel szczegółowy 3 i 5

będzie realizowany poprzez: zakup licencji oprogramowania (3 różne licencje oprogramowania) niezbędnego do zwiększenia efektywności wdrażania innowacji technologicznych i procesowych wśród członków klastra oraz testowania usług spawalniczych wykonywanych innowacyjnymi technologiami opracowanymi na zlecenie klastra; zakup serwera wraz z oprogramowaniem, na którym oprogramowanie powyższe zostanie zainstalowane (1 sztuka) oraz zakup notebooków dla członków klastra, które umożliwią nieograniczone i pełne korzystanie z systemów komunikacyjnych oraz oprogramowania zakupywanego w ramach projektu (10 szt.). 

Cel szczegółowy 4

będzie realizowany dzięki przeprowadzonemu badaniu stanu i perspektyw rozwoju branży spawalnictwa oraz badaniu wśród firm zrzeszonych w Klastrze potrzeb kadrowych, w tym wiedzy i kompetencji, jakie będą musieli posiadać pracownicy tych firm za 5 lat, w związku z planowanymi do wdrożenia innowacjami produktowymi i procesowymi. Realizacja celu będzie następowała również poprzez trudne do zmierzenia działania lobbingowe podejmowane przez klaster na szczeblu krajowym, zmierzające do dostosowania systemu szkolenia spawaczy w kraju do systemu szkolenia ich w Unii Europejskiej i na świecie, tak aby zniwelować obecny deficyt odpowiednio wykształconych kadr w przedsiębiorstwach aspirujących do stosowania najbardziej zaawansowanych technologii spawalniczych. 

Cel szczegółowy 6

będzie realizowany poprzez następujące działania: prowadzenie wdrożeń wyników badań b+r zleconych przez Klaster dotyczących opracowań innowacyjnych technologii spawania, oraz zbudowanie w świadomości krajowych i zagranicznych odbiorców świadomości silnej marki produktów spawalniczych z Polski Wschodniej. Bezpośrednie zacieśnienie kontaktów będzie się dokonywało również dzięki cyklicznym spotkaniom członków klastra w ramach funkcjonowania biura (6 spotkań kooperacyjnych), organizowanym wspólnie seminariom informacyjno-konsultacyjnym (4 w czasie realizacji projektu) oraz wspólnym wyjazdom na zagraniczne misje gospodarcze (3 w czasie realizacji projektu). 

Cel szczegółowy 7

będzie realizowany poprzez organizację misji branżowych, jak również spotkań tematycznych członków klastra. W okresie realizacji projektu zaplanowano 3 misje branżowe  oraz 4 seminaria informacyjno-konsultacyjne. 

Cel szczegółowy 8

realizowany będzie poprzez opracowanie dokumentów operacyjnych Klastra, tj. „Strategii rozwoju i współpracy Klastra”, oraz analizy sytuacji branży spawalniczej dla Polski Wschodniej. Opracowane dokumenty będą wskazywały na kierunki i działania priorytetowe dla branży spawalniczej oraz podmioty predestynowane do realizacji tych działań. Analiza branży dzięki zastosowanym metodom ilościowym i jakościowym dostarczającym szczegółowych danych nt. obecnej sytuacji w branży i wiarygodnych scenariuszy sytuacji, które mogą zajść w branży w najbliższym czasie, pozwoli wytyczyć kierunki działania skupionych wokół niej podmiotów. 

Cel szczegółowy 9

realizowany będzie poprzez zorganizowanie akcji promocyjno-informacyjnej, trwającej przez cały okres trwania projektu (01.02.2012 r. - 31.01.2015 r.), realizowanej zgodnie z opracowaną „Strategią promocji”. Mierzenie tego celu odbywać się będzie poprzez liczbę spójnych systemów identyfikacji wizualnej Klastra (1 system), liczbę zorganizowanych w ramach projektu akcji promocyjno-informacyjnych (1 akcja prowadzona przez cały okres realizacji projektu), liczbę zorganizowanych konferencji (2 konferencje: inauguracyjna i podsumowująca), liczbę stworzonych i aktualizowanych stron www/portali informacyjno-komunikacyjnych, liczbę pakietów dwujęzycznych materiałów informacyjnych  (2000 szt. ulotek i 2000 szt. folderów dystrybuowanych przez cały okres trwania projektu), liczbę plakatów (dystrybuowane przez cały okres trwania projektu, 500 sztuk), liczbę artykułów sponsorowanych w prasie branżowej (publikowane po 2 rocznie) oraz liczbę kampanii pozycjonowania w internecie  w tym kampanii banerowych na portalach branżowych (1 kampania). W osiągnięciu celu istotne znaczenie będzie miało również uczestnictwo w misjach branżowych (3 misje w czasie realizacji projektu), a także i organizacja seminariów (4 seminaria) i spotkań kooperacyjnych (6 spotkań). 

Opis problemów i wynikających z nich potrzeb, które realizacja projektu ma rozwiązać/zaspokoić

Na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji zidentyfikowano główne problemy i wynikające z nich potrzeby grupy docelowej, które realizacja projektu ma zaspokoić, definiując tym samym cele szczegółowe projektu: 

 • podniesienie liczby innowacyjnych i certyfikowanych technologii spawalniczych, honorowanych przez potencjalnych odbiorców reprezentujących strategiczne branże (np. branża lotnicza) – potrzeba wpłynęła na zdefiniowane w ramach projektu celów szczegółowych nr 3, 5 oraz 6, których realizacja pozwoli zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę
 • podniesienie poziomu innowacyjności i ekonomiczności oferowanych przez MŚP produktów/usług spawalniczych  – potrzeba wpłynęła na zdefiniowane w ramach projektu celów szczegółowych nr 3 i 6, których realizacja pozwoli zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę
 • pozyskanie zaplecza badawczego na rzecz podjęcia prac b+r – nawiązanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi realizującymi prace b+r oraz współpraca z Inkubatorem Technologicznym pozwoli na pełniejsze rozpoznanie potencjału b+r i w związku z tym efektywniejsze wykorzystanie zaplecza badawczego istniejącego w obszarze funkcjonowania klastra.
 • podniesienie pozycji negocjacyjnej firm branży spawalniczej z terenu Polski Wschodniej z potencjalnymi odbiorcami krajowymi i zagranicznymi – potrzeba wpłynęła na zdefiniowane w ramach projektu celów szczegółowych nr 1, 2, 5, 7, których realizacja pozwoli zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę
 • zwiększenie dostępności kadr o odpowiednich kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatami – potrzeba wpłynęła na zdefiniowanie celu szczegółowego nr  4, którego realizacja pozwoli zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę
 • niski stopień kooperacji w zakresie podejmowania prac b+r zgodnych z potrzebami przedsiębiorstw  – potrzeba wpłynęła na zdefiniowane w ramach projektu celów szczegółowych nr 1 i 6. 
 • niska aktywność podmiotów w zakresie dynamizowania działalności członków klastra na rzecz jego rozwoju – potrzeba wpłynęła na zdefiniowane w ramach projektu celów szczegółowych nr 1 i 6 których realizacja pozwoli zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę
 • konsolidacja działań firm na rzecz dobrej pozycji branży spawalniczej Polski Wschodniej na rynkach krajowych i zagranicznych – potrzeba wpłynęła na zdefiniowane w ramach projektu celu szczegółowego nr 1, którego realizacja pozwoli zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę
 • niska aktywność w zakresie promocji i upowszechnianie marki „KLASTAL” jako synonimu renomowanego spawalnictwa w Polski Wschodniej – potrzeba ta zostanie zaspokojona dzięki realizacji celów szczegółowych nr 2 i 9, których realizacja pozwoli zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę
 • pozyskanie wiarygodnych informacji nt. możliwych kierunków rozwoju branży spawalniczej Polski Wschodniej w kontekście światowych, europejskich i krajowych tendencji warunkujących planowane i ukierunkowane wsparcie przedsiębiorstw z regionu – potrzeba zrealizowana będzie dzięki realizacji celu szczegółowego nr 8 
 • pozyskanie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy członkami klastra – potrzeba wpłynęła na zdefiniowane w ramach projektu celów szczegółowych nr 1 i 6, którego realizacja pozwoli zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę

 

Realizacja Projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy grupy docelowej i ma za zadanie zaspokojenie wszystkich zidentyfikowanych potrzeb tej grupy.
 

Stopień wpływu realizacji projektu na osiągnięcie wskaźników charakteryzujących dane działanie/komponent/obszar priorytetu PO RP

 

Osiągnięcie w wyniku przewidzianych do realizacji w ramach projektu działań zdefiniowanych celów (ogólnego i szczegółowych) przyczyni się do osiągnięcia założonych wartości wskaźników produktu i rezultatu kluczowych dla kategorii interwencji, w której projekt będzie realizowany; przyczyni się również  do osiągnięcia wskaźników zdefiniowanych w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, w tym dla Priorytetu I Nowoczesna Gospodarka. 
Wskaźniki produktu/rezultatu projektu oraz ich związek z planowanymi działaniami oraz osiąganymi celami są następujące:
 
 1. Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangażowanych w powiązania kooperacyjne – w związku z działaniami podejmowanymi w ramach realizacji projektu, głównie w ramach zad. 4 – Promocja klastra i popularyzacja idei klasteringu oraz zad. 7 – Ekspansja i internacjonalizacja Klastra Spawalniczego „KLASTAL” na arenie krajowej i międzynarodowej przewiduje się zwiększenie liczby IOB zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne z 2 do 4.  
 2. Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w powiązania kooperacyjne – w związku z działaniami podejmowanymi w ramach realizacji projektu, głównie w ramach zad. 4 – Promocja klastra i popularyzacja idei klasteringu oraz zad. 7 – Ekspansja i internacjonalizacja Klastra Spawalniczego „KLASTAL” na arenie krajowej i międzynarodowej przewiduje się zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne z 9 do 15.
 3. Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych – wszystkie działania w ramach przewidzianych do realizacji zadań projektowych przewidują wsparcie 1 powiązania kooperacyjnego, tj. Klastra Spawalniczego „KLASTAL”. 
 4. Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu – w związku z działaniami podejmowanymi w ramach realizacji projektu, głównie w ramach zad. 5 – Budowanie siły i potencjału klastra oraz konkurencyjności skupionych w nim przedsiębiorstw przewiduje się zwiększenie liczby zaangażowanych jednostek naukowych z 1 do 2. 
 5. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez jednostki zewnętrzne– w związku z realizacją zadania 3, 5 oraz 6 w ramach projektu wykonanych będzie 6 szt równego typu analiz (3 dokumenty strategiczne, 2 analizy oraz 1 badania b+r).
 6. Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu – 4 osoby, wynikających z realizacji zad. 5 „Budowanie siły i potencjału klastra oraz konkurencyjności skupionych w nim przedsiębiorstw” a przyczyniającym się do realizacji celów projektu. Zakłada się iż zespół wykonawcy realizującego zlecone prace badawcze składał się będzie z zespołu minimum 4 naukowców. 
 7. Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) – w wyniku utworzenia i funkcjonowania biura klastra zostaną utworzone 3 etaty dla 4 planowanych do utworzenia stanowisk pracy (Dyrektor 0,5 etatu, Asystent 1 etat, Specjalista ds. finansów, współpracy 0,5 etatu, Specjalista ds. komunikacji i promocji 1 etat).
 8. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – w wyniku działań podejmowanych w ramach zad. 4 Promocja klastra i popularyzacja idei klasteringu oraz zad. 7 Ekspansja i internacjonalizacja Klastra Spawalniczego „KLASTAL” na arenie krajowej i międzynarodowej planuje się organizację 2 konferencji, 4 seminariów, 6 spotkań oraz 3 misji zagranicznych (razem 15 wydarzeń). 
 9. Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu – 426 000 zł w tym 111 000 środki trwałe (notebook i komputer dla biura, serwer oraz notebooki dla członków) oraz 315 000 wartości niematerialne i prawne (3 licencje oprogramowania inżynierskiego) .
 10. Liczba projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami – poprzez realizację działań w ramach zadania 5, tj. zlecenie prac b+r oraz zakup licencji specjalistycznego oprogramowania ułatwiającego wdrożenie wyników podjętych prac (tj. innowacyjnych technologii spawalniczych) oraz potwierdzenie powtarzalności jakości usług wykonywanych w danych technologiach w warunkach przemysłowych osiągnięty zostanie wskaźnik liczby projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami równy 1.

Wskaźniki rezultatu projektu oraz ich związek z planowanymi działaniami oraz osiąganymi celami są następujące:

 

 1. Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami – 2 szt., wynikających z realizacji zad. 5 „Budowanie siły i potencjału klastra oraz konkurencyjności skupionych w nim przedsiębiorstw” poprzez wdrożenie wyników prac b+r zakupionych w ramach projektu. Zakłada się, iż wdrożenia nastąpią w min. 2 firmach, choć wszystkie będą miały pełny i otwarty dostęp do wyników prac i jest prawdopodobne, iż wdrożeń będzie większa liczba. Wnioskodawca jednak określa wskaźnik na bezpiecznym i realnym poziomie. 
 2. Liczba nowych/udoskonalonych produktów/usług wdrożonych przez przedsiębiorstwa dzięki powiązaniom kooperacyjnym – 2 szt., wskaźnik zostanie osiągnięty w wyniku realizacji zad. 5 „Budowanie siły i potencjału klastra oraz konkurencyjności skupionych w nim przedsiębiorstw” poprzez potwierdzenie dzięki zakupionym licencjom oprogramowania powtarzalnej jakości usług oraz wdrożeniom wyników prac b+r; Zaplanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika jest określona na minimalnym, bezpiecznym poziomie, w sposób który uniknie traktowania jako nową usługę podobnej usługi realizowanej przez kilka przedsiębiorstw-członków klastra.
 3. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – w trakcie  realizacji projektu zakłada się utworzenie 3 nowych miejsc pracy. 

 

Opisywane produkty i rezultaty wynikają bezpośrednio z planowanych działań i jako mierzalne i obiektywne wskaźniki osiągnięcia celów szczegółowych gwarantują osiągnięcie celu głównego projektu, jakim jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej w Polsce Wschodniej poprzez dynamiczny rozwój Klastra Spawalniczego „KLASTAL”.
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Ideo CMS Edito Powered by: