en
Witamy w Klastrze Spawalniczym KLASTAL Integracja i wzrost konkurencyjności branży
spawalniczej w Polsce wschodniej

Firmy

członkowskie

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Działalność i oferta Klastra

drukuj drukuj

Klaster to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych wzajemnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych.

Klaster charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

 • zaangażowanie podmiotów reprezentujących: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz administrację;
 • wysoki poziom interakcji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami;
 • koncentracja wokół dominującej/pokrewnej branży;
 • koncentracja geograficzna i świadomość terytorialnej tożsamości klastra;
 • sformalizowana współpraca/podpisana umowa lub porozumienie  klastra;
 • wskazany podmiot pełniący funkcję koordynatora.

 

Klaster Spawalniczy KLASTAL został utworzony grupę przedsiębiorców 31 sierpnia w 2007 roku w Stalowej Woli. Inicjatorem jego powstania  była Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, która przejęła rolę koordynatora  Klastra. Celem powołania klastra była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez dostęp do innowacyjnych i najnowszych technologii spawalniczych oraz wdrażanie najnowszych metod i technologii spawalniczych w procesach produkcyjnych i w pracach laboratoryjno  - badawczych, umożliwiających kontrolę jakości produkcji podmiotów klastra na najwyższym światowym poziomie.

Klaster zrzesza podmioty stosujące technologie spawalnicze z województw podkarpackiego , lubelskiego, świętokrzyskiego jednak jego aspiracją jest objęcie swoim zasięgiem całego makroregionu Polski Wschodniej. W chwili obecnej Klaster Spawalniczy KLASTAL zrzesza 16 przedsiębiorstw, 2 uczelnie wyższe Politechnikę Rzeszowską, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie oraz 4 instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój przedsiębiorstw i innowacyjności tj. Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli, Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz  Regionalną Izbę Gospodarczą w Przemyślu.

Celem KLASTAL-u jest integracja branży, jej wzmocnienie, unowocześnienie i dynamiczny rozwój . Klaster poprzez swoje funkcjonowanie chce: wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terenie Polski Wschodniej na globalnym rynku usług spawalniczych; wypracować innowacyjne rozwiązania technologiczne i produktowe; stworzyć korzystne warunki dla rozwoju nowych przedsiębiorstw z branży spawalniczej w makroregionie; zapewnić dostępność wykwalifikowanych kadr spawalniczych dla przedsiębiorstw; zapewnić absolwentom wyższych uczelni atrakcyjne miejsca pracy w firmach związanych z branżą oraz poprzez swoje funkcjonowanie przyczynić się do efektywniejszego wykorzystywania dostępnych środków publicznych.

Wykreowanie silnej marki klastra wpłynie pozytywnie na rozpoznawalność makroregionu w kraju i na arenie międzynarodowej. Zadaniem KLASTAL-u jest aktywne nawiązywanie i rozwijanie współpracy z partnerami biznesowymi, innymi klastrami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi w Polsce i za granicą.

 

 

Działania realizowane w ramach Klastra stanowią odpowiedź na potrzeby jego Członków i dotyczą następujących obszarów:

 • wykreowanie wspólnej silnej marki produktów spawalniczych z Polski Wschodniej,
 • stworzenie podstaw do wdrażania nowych innowacyjnych produktów/usług, poprawy jakości i funkcjonalności produktów/usług istniejących, usprawnienia procesów produkcyjnych dzięki wykorzystaniu wyników prac b+r,
 • określenie stanu rozwoju i potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne technologie spawania ,
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami i IOB,
 • nawiązanie i utrzymanie współpracy z partnerami z kraju i z zagranicy,
 • identyfikacja aktualnych priorytetowych kierunków rozwoju branży spawalniczej w regionach Polski Wschodniej,
 • promocja Polski Wschodniej na arenie krajowej i międzynarodowej jako regionu dysponującego zaawansowanym technologicznie, nowoczesnym spawalnictwem,
 • wspieranie polityki ochrony środowiska.
Celem działań klastra jest zapewnienie wysokiej jakości produktów oraz udoskonalenie procesów związanych z technologią spawania. Przedsiębiorcy będący członkami klastra oferują następujące rodzaje usług: obróbka maszynowa części stalowych (toczenie, wiercenie, frezowanie), spawanie części, zespołów oraz konstrukcji stalowych, spawanie wiązką elektronów, kompleksowe remonty i  naprawy części maszyn budowlanych,   obróbka plastyczna metali, obróbka metali skrawaniem, cięcie tlenem, cięcie strumieniem wody.
 

W ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej”  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów zostały zrealizowane następujące działania:

 • Odbyła się Konferencja Inauguracyjna ,
 • Opracowano dokumenty operacyjne klastra :
 1. Strategia  monitoringu i ewaluacji klastra ,
 2. Strategia rozwoju i współpracy,
 3. Strategia marketingowa klastra ,
 • Zakupiono 2 notebooki oraz zestaw Komputerowy wraz z oprogramowaniem do Biura Klastra,
 • Zakupiono 3 licencje specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego:
 1. oprogramowanie do symulacji spawania SYSWELD,
 2. program do projektowania 3D – Solid Edge ST5,
 3. program do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu blachy – SigmaNest POWERPACK,
 • Zakupiono serwer wraz z  oprogramowaniem systemowym zapewniającym zdalne korzystanie z aplikacji  oraz  10 notebooków wraz z oprogramowaniem systemowym dla członków klastra,
 • Opracowano system identyfikacji wizualnej klastra i wydrukowano 2000 szt. ulotek, 2000 szt. folderów i 500 szt. plakatów,
 • Ukazało się 6 publikacji na temat klastra w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa oraz była  prowadzona kampania banerowa klastra na portalach spawalniczych w 2012 roku, 2013 roku i  2014 roku,
 • Została utworzona strona Klastra Spawalniczego KLASTAL www.klastal.org ,
 • Odbyło się 300 godz. indywidualnego doradztwa dla członków klastra,
 • Odbyły się 4 seminaria informacyjno – konsultacyjne,
 • Odbyło się 6 spotkań kooperacyjnych,
 • Odbyły się 3 misje gospodarcze: do Niemiec, do Hiszpanii i do Norwegii,
 • Opracowano dwa raporty:
 1. „Potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji”
 2. „Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej”
 • Przeprowadzono prace badawczo – rozwojowe na temat „Opracowanie technologii spawania konstrukcji ze stali różnoimiennych trudno spawalnych na przykładzie gat. 42CrMo4 z zastosowaniem urządzenia do obróbki termicznej”,
 • Odbyła się Konferencja na Zakończenie Projektu.
 

W ramach Klastra eksperci przeprowadzili analizy i na ich podstawie opracowali raporty: „Potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji” i „Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej”. Raporty są dostępne na stronie internetowej klastra.

 

Celem opracowania raportu  „Potrzeby kadrowe przemysłu spawalniczego a możliwości systemu edukacji” było precyzyjne wskazanie – na podstawie przewidywanego rozwoju przedsiębiorstw tworzących Klaster – niezbędnych kompetencji i kwalifikacji zatrudnianego w przyszłości personelu dla sprawnego funkcjonowania firm stosujących zaawansowane i nowatorskie, certyfikowane technologie spawalnicze.  Raport zawiera analizę w zakresie: zapotrzebowania pracowniczego firm z ofertą dydaktyczną szkół, w tym zarówno uczelni wyższych, jak i średnich szkół technicznych i placówek oświatowych kształcących przyszłych spawaczy, wskazuje istniejące niespójności w wymienionych zakresach i zawiera opracowanie propozycji zbliżenia oferty edukacyjnej do potrzeb kadrowych przedsiębiorstw. Powstały raport ma być elementem/narzędziem podejmowanych przez Klaster Spawalniczy „KLASTAL” działań lobbingowych zarówno na rzecz sporządzenia i zatwierdzenia opisu w zakresie syntezy i zadań zawodowych „inżyniera spawalnictwa” mającego kapitalne znaczenie dla procesu uznawania dyplomów/kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez polskich inżynierów spawalników w polskich uczelniach na zasadach określonych w dyrektywie 2005/36/WE przez firmy zagraniczne, jak i na rzecz wpisania zawodu „spawacz”/„technik spawania” w obowiązującą strukturę  klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego umożliwiającego ustalenie jednolitych podstaw programowych szkolenia zawodowego w systemie szkolnym.

 

Celem opracowania raportu „Analiza stanu i perspektyw rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” jest wsparcie aktywności klastra na polu zagadnień około-sektorowych, istotnych dla rozwoju jakości spawalnictwa w Polsce Wschodniej, w tym sporządzenie opracowania poświęconego sytuacji spawalnictwa w Polsce Wschodniej, nieistniejącego wśród nielicznych opracowań branżowych dostępnych na rynku. Opracowany dokument  wskazuje na kierunki i działania priorytetowe dla branży spawalniczej oraz podmioty predestynowane do realizacji tych działań. Analiza branży dzięki zastosowanym metodom ilościowym i jakościowym dostarczającym szczegółowych danych nt. obecnej sytuacji w branży i wiarygodnych scenariuszy sytuacji, które mogą zajść w branży w najbliższym czasie, pozwoli wytyczyć kierunki działania skupionych wokół niej podmiotów.

 

Kolejnym działaniem zrealizowanym w  ramach projektu było opracowanie technologii spawania konstrukcji ze stali różnoimiennych na przykładzie gatunku 42CrMo4 z zastosowaniem obróbki termicznej oraz z wykorzystaniem programu komputerowego do symulacji przebiegu procesu spawalniczego. Opracowana technologia zostanie poddana sprawdzeniu za pomocą oprogramowania, którego licencje zostały  zakupione przez Klaster, tj.: oprogramowanie do symulacji spawania SYSWELD, program do projektowania 3D – Solid Edge ST5 oraz program do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu blachy – SigmaNest POWERPACK. Każdy członek klastra ma równy dostęp do ww. oprogramowania.

 

Oprogramowanie do trójwymiarowej symulacji technologii spawania obróbki cieplnej metali, podobnie jak program do projektowania 3D, zwiększy potencjał absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach należących do klastra, znacznie usprawni i przyspieszy m.in. system wdrożeń wyników prac badawczych, pozwoli również na przyspieszenie procesu projektowania i wprowadzania zmian oraz usprawni korzystanie z modeli importowanych. Posiadane oprogramowanie wpłynie korzystnie na współpracę ww. jednostek badawczych z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w klastrze zarówno w zakresie wspólnego podejmowania decyzji o podjęciu konkretnych badań, jak i w zakresie tempa transferu wiedzy i technologii z uczelni/jednostki b+r do przemysłu, usprawniając komercjalizację wiedzy; wpłynie również korzystnie na zwiększenie stopnia złożoności projektowanych wyrobów (innowacja produktowa). Wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach wchodzących w skład klastra są obecnie żmudnymi i długotrwałymi procesami prowadzonymi metodą przybliżeń, polegającą na praktycznym sprawdzaniu zakładanych przez inżyniera rezultatów, generującymi straty finansowe wynikające z zainwestowanego czasu (w tym również pracowników) i kosztownych materiałów. Oprogramowanie zbudowane na modelu matematycznym uwzględniające zjawiska termiczne, metalurgiczne, elektromagnetyczne, dyfuzję wytrąceń i wynikowe zjawiska mechaniczne, a zatem wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia nowej, możliwej do certyfikowania, technologii spawalniczej, usprawni i zautomatyzuje ww. procesy, sprowadzając je do wprowadzenia odpowiednich danych do programu komputerowego, który zanalizuje poprawność/zasadność zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz potwierdzi spełnianie przez nowo wytworzoną usługę/produkt parametrów niezbędnych do pozytywnego przejścia procedury certyfikującej (m.in. pod kątem: zastosowanych materiałów, mediów hartowniczych), ewentualnie wskaże błędne założenia i określi parametry poprawnego rozwiązania. 

 

Oprogramowanie do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu blachy skutkowało będzie wprowadzeniem innowacji procesowej w przedsiębiorstwach wchodzących w skład porozumienia kooperacyjnego, polegającego na wdrożeniu zaawansowanego systemu zarządzania magazynem arkuszy blach, rolek blach, arkuszy odpadowych, tworzenia kalkulacji, obliczania masowego udziału konstrukcji na rozkładach, trasowania ciętych detali.

 

Szczegółowe wyniki przeprowadzonych prac b+r zawarte są w raporcie, stanowią know-how klastra i są dostępne są bez ograniczeń dla zrzeszonych w nim podmiotów.

Wynikiem podjętych prac badawczo – rozwojowych będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w spawalnictwie, ich transfer i dyfuzję do przedsiębiorstw współpracujących w ramach KS „KLASTAL”. Końcowym efektem działań będzie podniesienie innowacyjności, a co za tym idzie – konkurencyjności przedsiębiorstw, pozyskanie nowych rynków zbytu i nowych odbiorców, w tym również wzrost eksportu członków klastra, a także wzrost renomy spawalnictwa z Polski Wschodniej na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Członkowie Klastra uczestniczyli w misjach zagranicznych mających na celu poznanie europejskich, dobrych praktyk, poznanie stosowanych na zachodzie technologii spawania, obejrzenie parków maszynowych, zapleczy badawczo-rozwojowych firm stosujących nowoczesne technologie spawalnicze. Podczas misji uczestnicy odwiedzili m.in. zagraniczne klastry w celu wymiany doświadczeń, odbyli liczne spotkania biznesowe, zapoznali się z zakresem i sposobem działalności zagranicznych porozumień kooperacyjnych, zasadami wewnętrznej kooperacji partnerów oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi. Udział w tego typu przedsięwzięciach ułatwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, sprzyja transferowi wiedzy. Dla naszych  klastrowiczów  zorganizowaliśmy misje branżowe do Niemiec, Hiszpanii i Norwegii.

 

Oprócz misji gospodarczych  odbywały się też cykliczne spotkania kooperacyjne członków klastra oraz seminaria informacyjno – konsultacyjne, organizowane w różnych miejscowościach Polski Wschodniej. Brali w nich udział przedsiębiorcy zrzeszeni w klastrze, przedstawiciele  instytucji otoczenia biznesu oraz Politechniki Rzeszowskiej. Celem spotkań i seminariów była prezentacja na forum regionalnym i krajowym rosnącego m.in. dzięki realizacji projektu potencjału KS „KLASTAL”, a także potwierdzenie tezy nt. dominującej roli nowoczesnych technologii spawalnictwa w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm oferujących usługi/produkty tej branży oraz podstawie nawiązywania wartościowych relacji biznesowych z podmiotami reprezentującymi wysoko wymagające branże (m.in. przemysł elektromaszynowy) przyczyniającymi się do zrównoważonego i równomiernego rozwoju regionu,  promowanie klastra, idei klasteringu w Polsce, w tym w Polsce Wschodniej i pozyskiwanie nowych uczestników klastra, zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w branży spawalniczej, w tym przedsiębiorcami i jednostkami b+r, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii opracowywania i certyfikacji innowacyjnych technologii spawalniczych odpowiadających na zapotrzebowanie krajowych i zagranicznych klientów wytwarzających produkty objęte szczególnie restrykcyjnymi wymogami jakości.

 

Wszystkie ww. działania  realizowane w ramach klastra  stanowią odpowiedź na potrzeby członków klastra, umożliwiają poszerzanie wiedzy z zakresu nowych technologii spawalniczych, pozyskanie i opracowywanie badań, analiz wskazujących właściwe kierunki jego rozwoju oraz stanowiących know-how klastra, pozwalają na budowanie pozycji na rynku firm z branży spawalniczej poprzez zwiększenie ich efektywności ekonomicznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji oraz sprzyjają jednocześnie budowaniu wzajemnego zaufania firm branżowych z terenu Polski Wschodniej i ich integracji.

Działania zrealizowane w ramach Klastra finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej.

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Ideo CMS Edito Powered by: